Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1.1. Handy Hands Thuiswerk (Handy Hands): Handelsnaam van JW Trading B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59726563.
1.2. Thuiswerker: De natuurlijke persoon die zich inschrijft via de website www.handyhandsthuiswerk.nl danwel de persoon die vanuit huis werkzaamheden verricht in opdracht van Handy Hands.
1.3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon, Handy Hands, die bepaalde werkzaamheden laat verrichten door thuiswerkers.
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst die gesloten is tussen Handy Hands en de Thuiswerker.
1.5. Inschrijfformulier: Het invulformulier op de website www.handyhandsthuiswerk.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en thuiswerkopdrachten die door Handy Hands worden gesloten.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig wanneer deze door Handy Hands schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

Artikel 3 – Vrijblijvendheid aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst tussen Handy Hands en de Thuiswerker zijn voor Handy Hands vrijblijvend.

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst tussen Handy Hands en Thuiswerker komt tot stand wanneer de Thuiswerker het Inschrijfformulier heeft ingevuld waarbij de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd en via de website is verstuurd. De ontvangst hiervan wordt door Handy Hands aan de thuiswerker bevestigd via mail en in uitzonderlijke gevallen via telefoon.
4.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
4.3 De Overeenkomst eindigt in het geval:
a. dat de Thuiswerker in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan de Thuiswerker voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
c. het vermogen van de Thuiswerker onder bewind wordt gesteld;
d. de Thuiswerker onder curatele wordt gesteld;
e. op de Thuiswerker de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard;
f. als de Thuiswerker is overleden.

Artikel 5 – Vergoeding en Betaling
5.1 De Thuiswerker is Handy Hands geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Handy Hands is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bestuurders of haar medewerkers. Handy Hands is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
6.2. Indien in rechte zal komen vast te staan dat Handy Hands gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Handy Hands gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Handy Hands komend eigen risico.

Artikel 7 – Overmacht
7.1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van een zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
7.2. Indien enige partij door de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om te presteren, danwel indien de overmachtsperiode langer dan zestig dagen heeft geduurd of dat redelijkerwijs vaststaat dat deze tenminste zestig dagen zal duren, kan de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept deze Overeenkomst geheel of voor het desbetreffende deel, zulks geheel ter keuze van die wederpartij, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, tenzij de tekortkoming ten aanzien waarvan een partij in overmacht verkeert, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt. De ontbindende partij is niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 8 – Gegevens
8.1. De Thuiswerker die bij Handy Hands staat ingeschreven, gaat akkoord met het versturen van commerciële mails aan zijn/haar e-mailadres.
8.2. De Thuiswerker staat er voor in dat door Handy Hands te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van die verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
8.3. De Thuiswerker zal Handy Hands vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Handy Hands verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
9.1. Op alle Overeenkomsten van Handy Hands is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. In geval van een geschil (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) tussen Handy Hands en de Thuiswerker, is uitsluitend Rechtbank Rotterdam bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Handy Hands, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.

Artikel 10 – Aanbiedingen van Derden
10.1. Handy Hands stuurt u speciaal geselecteerde commerciële boodschappen van diverse adverteerders. Doorgaans zijn dit unieke acties die u niet snel elders zult vinden. U ontvangt een divers aanbod: shopping, financieel, energie, verzekeringen, telecom, vakantie en reizen, entertainment, gratis, wonen, gezondheid en welzijn, opleiding, internet, werk, prijsvragen, loterijen, goede doelen, televisie, auto en enquêtes. Handy Hands verstuurt maximaal eens per drie dagen een commerciële uiting uit van derden. U kunt zich hier ten allen tijde voor uitschrijven, door middel van de uitschrijflink, die u onderaan iedere toegestuurde e-mail vindt.